Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Θέρμο - Τριχωνίδα

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)


Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)


Κελαηδότσιχλα (Turdus philomelos)

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Βόλβη


Φαλαρίδες (Fulica atra)

Φάσσες (Columba palumbus)

Αταλάντη

Τουρλίδα (Numenius arquata)

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Τσιφτάς (Miliaria calandra)