Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Κωνσταντινούπολη - Ανατολική Θράκη

Βασιλαετός (Aquila heliaca)

Φοινικοτρύγονο (Streptopelia senegalensis)

Μύχοι (Puffinus yelkouan)

Δέλτα Καλαμά

Στικταετός (Aquila clanga)

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia)

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Γερακίνα (Buteo buteo)