Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Κωπαΐδα

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Δεκοχτούρες (Streptopelia decaocto)

Ποταμοχελώνα (Mauremys caspica)

Υφάντρα (Remiz pendulinus)

Τσιφτάς (Miliaria calandra)

Πράσινη σαύρα (Lacerta viridis)