Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Ξηριάς Βόλου

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Ποταμοχελώνα (Mauremys caspica)

Δεν υπάρχουν σχόλια: